Gemensamma fallskydd

Vid fallrisker ska man i första hand använda gemensamma fallskydds­anordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Om det inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Gemensamma fallskydd i förstahand

Risken med att du som arbetstagare kan falla till en lägre nivå skall vara förebyggd. Vid fallrisker ska man i första hand använda gemensamma fallskydds­anordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Om det inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Undantag av gemensamma fallskydd finns vid snöskottning och kortare reparationsarbeten som vid en mindre reparation. Däremot skall då personligt fallskydd alltid användas med god förankring.

Exempel på kollektiva fallskydd

Skyddsräcken

Skyddsräcken skall vara hållfasta och tillräckligt höga samt ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare eller ge motsvarande skydd.

Skyddsräcken skall vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan vålla skada om de faller genom skyddsräckena.

Arbetsplattformar

Förare av mobila arbetsplattformar som till exempel sax- eller bomliftar ska ha kunskaper motsvarande föreskriften om lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) 29 §.

Eventuella medhjälpare som följer med vid användningen av mobila arbetsplattformar måste också ha tillräckliga kunskaper så att arbetet kan utföras säkert.

Skyddstäckning

En skyddstäckning används för att täcka en öppning eller någon annan slags hålighet som det finns risk att trampa eller falla ner i. Skydds­täckningen ska alltid vara hållbar, stabil och ligga på plats. Den ska vara tydligt utmärkt så att den inte kan miss­uppfattas. Den ska kunna bära upp de laster som den kan komma att utsättas för.

Fallskyddsnät

Att använda sig av fallskyddsnät för personskydd kan vara en lämplig arbetsmetod vid vissa sorters arbeten med fallrisker, som exempelvis hallbyggnationer.

Innan man väljer att använda ett skyddsnät måste man noggrant undersöka att förhållandena lämpar sig för nät genom att kontrollera de yttre förutsättningarna.Skyddsnät kräver att minst följande förutsättningar finns:

  • kunnig personal som kan montera och kontrollera nätet under hela arbetet
  • lämpliga höjdförhållandenså att nätet kan hållas spänt
  • tillräckligt avstånd till underliggande arbeten
  • fallhöjden till nätet är liten och understiger kraven i standarden
  • lämpliga och hållbara infästningspunkter finns för nätet
  • klimatet lämpar sig för användning av skyddsnät
  • instruktion och anvisningar för montering och kontroller med till exempel provdragning av provtrådar, datummärkningar med mera finns vid byggarbetsplatsen.

Oftast behöver en byggnadskonstruktion, till exempel ett byggelement, förberedas för infästning av skyddsnät redan då den konstrueras och innan den skickas till byggarbetsplatsen. Nätet måste enkelt kunna fästas in i förankringspunkter på byggarbetsplatsen.

Det finns en frivillig europastandard med säkerhetskrav och provningsmetoder samt säkerhetskrav vid montering av skyddsnät som heter SS-EN-1263. Standarden är normalt lämplig att följa om skyddsnät ska användas.