Allmänna villkor

Avbokning

Bokning till kurserna är bindande.

Vid avbokning, oavsett orsak, debiteras 100% av utbildningsavgiften. Vid ombokning 7 dagar eller närmare kursstart förbehåller vi oss rätten att debitera en extra kostnad på 25% av kursavgiften för redan utlagda utgifter och arbete med det planerade kurstillfället.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med JA kompetens.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera i samband med bokningstillfället även om eventuell ombokning till senare tillfälle sker.

Förtydligande

Efter bekräftad bokning görs inga återbetalningar eller avgiftsreduceringar till kund vid av kund önskad avbokning. Om kursen på grund av oss inte kan genomföras på utsatt datum kan den komma att flyttas till senare datum, ändras till webbaserad utbildning eller lärarledd via videolänk. Samma utbildningsavgift gäller fortfarande och inga återbetalningar eller prisreduceringar görs.

Vi återbetalar endast om kursen ställs in helt av oss. Detta gäller dock ej vid Force majeure, se text längre ner.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller senarelägga kurs om deltagarantalet blir för lågt. Skulle instruktören akut insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå kommer kursen att senareläggas.

Force majeure

Vid epidemi eller pandemi i samhället kan kurstillfällen komma att ställas in, flyttas till senare datum eller göras via distans istället. Inga kursavgifter återbetalas eller reduceras varken vid inställd-, flyttad kurs eller vid avbokning av kurs.

Vid distansutbildning krävs tillgång till dator och internet. Utbildningen sker via antingen en webbutbildning eller lärarlett via videolänk. Inga kursavgifter varken återbetalas eller reduceras.

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

JA kompetens AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera individer som genomfört en utbildning hos oss privat eller som företag, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. JA kompetens AB lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i texten nedan.

Vad menas med personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person. 

Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter vi hanterar är de uppgifter vi får i samband med bokning av utbildning, kontakt vid rådgivning kring utbildning, anmälan till våra Nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, epost, telefonnummer och e-postadress på tidigare deltagande eller . Om utbildningen kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende vilken utbildning som regleras 
Om kunden väljer att betala mot faktura lagras även personnummer. Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

Hur länge dina uppgifter sparas

JA kompetens följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Kontaktformulär/e-post

Rutiner för återkommande radering av e-post och inkommande e-post från kontaktformulär. Personuppgifter behandlas så länge de behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. JA kompetens lagrar bara e-post som verkligen behövs för att uppfylla ändamålen och raderar resten. JA kompetens raderar sparad e-post när ändamålen är uppfyllda.

Vilka uppgifter delas?

Nedan kan du hitta en redogörelse för vilka bolag vi delar information med samt varför vi gör det.
JA kompetens använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster såsom certifieringar, men också i sammanhang av marknadsföring och samarbeten vid utbildningar. När vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.

Rätten att bli glömd

Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen).

Ta del av lagrad information

Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig hos oss.

Utbildningsbevis

Gällande utbildningsbevis samt för att ta reda på vilken kurs man gått har JA kompetens sedan 2012 sparat personuppgifter (namn och personnummer) för alla kursdeltagare för att kunna ge våra kunder möjlighet att få nya utbildningsbevis i de fall där dessa gått sönder, tappats bort eller uppdaterats med nya behörigheter. Dessa personuppgifter sparas både digitalt och i ett låst fysiskt arkiv dit endast administrativ personal har tillträde. De digitala uppgifterna finns i s. k. SQL-databaser som endast administrativ personal har tillgång till. JA kompetens garanterar att dessa uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part. Deltagare som gått utbildning hos oss kan alltid begära att deras uppgifter tas bort. Emellertid ska de då vara medvetna om att JA kompetens inte längre kan tillmötesgå en begäran om nytt utbildningsbevis.

Kontakt