Elsäkerhetsledare Maskin & Bana

4 800,00 kr ex. moms.

Kategori:

Beskrivning

TDOK 2014:0994

7.6 Elsäkerhetsledare för arbetsredskap och spårfordon

Kommentar: Även kallad “Elsäkerhetsledare för arbetsmaskiner järnvägsanläggningar”  varav “Maskin” i kursnamnet.

Den som ska vara elsäkerhetsledare för spårgående såväl som icke spårgående
arbetsredskap samt spårfordon (i text nedan benämnd maskin) ska

 • ha kännedom om elrisker och elsäkerhetsåtgärder
 • ha kännedom om den anläggning invid vilken maskiner ska används
 • kunna utföra skriftlig elsäkerhetsplanering för arbetet
 • kunna ge instruktioner för hur arbetet ska genomföras
 • kunna kontrollera att maskinen är spärrad på korrekt höjd för arbetet och
  platsen
 • kunna utföra korrekt skyddsjordning av arbetsmaskiner
 • kunna bedöma om arbetet ska avbrytas/inte inledas ur elsäkerhets synpunkt

Utbildningskrav: Godkända kunskaper i

 • tillämpliga delar av TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller
  nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Grundutbildning: normtid 12 tim
Repetitionsutbildning: normtid 6 timmar varje år.

7.7 Elsäkerhetsledare för spårarbeten

Kommentar: Även kallad “Elsäkerhetsledare för banarbeten”  varav “Bana” i kursnamnet.

 • Med spårarbeten avses här mindre omfattande spårarbeten såsom
 • byte av rälsskarvjärn
 • byte av enstaka räl på linje
 • byte av räl vid totalt rälsbrott
 • byte av räl och växlar på bangård
 • kortvarig borttagning av enstaka skyddsledare.

Den som ska vara elsäkerhetsledare för spårarbeten ska

 • vara fackkunnig person
 • ha kännedom om elrisker och elsäkerhetsåtgärder
 • kunna ge instruktioner för hur arbetet ska genomföras
 • kunna bedöma om arbetet ska avbrytas/inte inledas ur elsäkerhets synpunkt
 • ha kännedom om spåret som en del i det elektriska systemet för tågdriften.

Utbildningskrav: Godkänd kunskaper i

 • tillämpliga delar av TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller
  nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Grundutbildning: normtid 6 timmar.

Repetitionsutbildning: normtid 4 timmar varje år.

Anmärkning: Vid arbete med skydds- och driftjord samt vid större spårarbeten som innebär brytning av S-räl ska elsäkerhetsåtgärder vidtas under ledning av en elsäkerhetsledare för kontaktledning, se avsnitt 7.1.