ADR 1.3

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)

Längd: 3-4 timmar

Pris: Begär offert

ADR 1.3-utbildningen behövs om du inte har ett ADR-grundintyg men på annat sätt ändå är involverad i en transport av farligt gods. Du får även behörighet att till exempel åka och fylla på gasol till värmaren eller bränsle till röjsågen upp till 1000 poäng.

Målgrupp

En så kallad 1.3-utbildning är till för all personal som är delaktig i transport av farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Kursinnehåll

En 1.3-utbildning ska innehålla tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7.

  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning
  • Säkerhetsutbildning

Kurssyfte

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Efter genomförd utbildning erhålles ett utbildningsintyg.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ADR

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

ADR 1.3 – Webb
  • Webbutbildning

Kontakta oss